top of page

Hälsa och säkerhet

Personlig säkerhet går före allting annat, både för dig som medarbetare men även för kunden. I en alltmer elektrifierad värld kan det upplevas som om saker och ting blir mer lätthanterligt, riskfritt och säkrare. Detta stämmer men det går samtidigt inte att utesluta att någonting kan gå fel.

 

Att arbeta med elektricitet exponerar elektriker för en mängd risker. För oss är det därför viktigt att dessa risker förebyggs och undviks då vi värnar om våra medarbetares hälsa och säkerhet. Vi har en strikt nollvision när det gäller olyckor samt värdesätter hälsa och säkerhet framför allting annat. Vi arbetar för att främja välmående medarbetare och en säker arbetsmiljö.

 

Det är viktigt för oss att våra medarbetare har den kompetens, erfarenhet, utbildning och utrustning som krävs för att arbeta på ett säkert sätt. Vi försöker alltid undvika material, kemikalier och metoder som sätter personlig säkerhet samt miljömässiga och samhälleliga värden på spel.

Arbetsmiljön i vår verksamhet är också av stor betydelse. Ingen medarbetare ska uppleva fysisk eller psykisk ohälsa då det hämmar personlig och yrkesmässig utveckling. I syfte att främja välmående och företagsutveckling genomför vi regelbundna medarbetarsamtal och anonyma medarbetarundersökningar. Utifrån dessa undersöker, analyserar, åtgärdar och utvärderar vi kontinuerligt vår verksamhet för alla medarbetares bästa. Åtgärder för att minska sjukskrivningar vidtas löpande, till exempel genom ett strukturerat rehabiliteringarbete. Alla våra medarbetare erbjuds också regelbundna hälsoundersökningar.

bottom of page