Koppla säkert

2018 fick Elsäkerhetsverket i uppdrag att tillsammans med branschen ta fram en handlingsplan för informationsgivning i samband med försäljning av elinstallationsprodukter. Tillsammans har branschen tagit fram ett antal aktiviteter som vi tror ska leda till att det olagliga elinstallationsarbetet minskar.

I tre av tio hushåll utförs olagligt elarbete. Även om det finns kännedom om att vissa elarbeten kräver att ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket utför arbetet, så väljer vissa att ändå göra arbetet själva. Det tycks finnas en övertro på den egna förmågan, och brist på respekt för gällande regler.

Undersökningar visar även att information i butik om vilka elinstallationer privatpersoner får eller inte får göra själva ofta är bristfällig. Det finns heller inga krav på att produkter ska vara märkta med information om vem som får installera dem.

Ambitionen är att privatpersoner, till exempel villaägare, ska bli mer medvetna om sitt ansvar som innehavare av en elanläggning. Målet är att göra det enklare för återförsäljare att ge korrekt och relevant information i samband med försäljning, och att privatpersoner får rätt information om vilka regler som gäller för elinstallationsarbete.

Privatpersoner möts av många olika budskap, vilket leder till okunskap om reglerna för elinstallationer. Vi, tillsammans med andra berörda aktörer, kommer därför samlas kring ett gemensamt budskap och formspråk som privatpersoner känner igen, och som alla parter kan stå bakom.

Läs mer på www.kopplasakert.se